top of page

ROPEC

MARC LEGAL: REGISTRE AL ROPEC

El registre al ROPEC és obligatori en compliment de l’Article 8 de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya. DOGC 5123-02.05.08)

“Article 8. Inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i col·legiació professional

  1. Poden exercir les professions de l'esport regulades per aquesta llei les persones que, a més de complir els requisits generals que s'hi estableixen, estiguin inscrites en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (...).”

I que el fet de no estar registrat al ROPEC i/o exercir les professions regulades per aquesta llei sense la titulació exigida podrà significar una infracció tipificada per l’article 74.d de la Llei de l’Esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d’acord amb la legislació vigent (article 13è).

Inscripció al

Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya

bottom of page